Reglement Dissertatieprijzen

1. De Stichting Praemium Erasmianum kent jaarlijks maximaal vijf Dissertatieprijzen toe als bekroning van een buitengewone dissertatie op het gebied van de Geestes-, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid, afgerond aan een universiteit in Nederland.

2. Een Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000,- en een oorkonde.

3. De maximum leeftijd van de promovendus/promovenda is 45 jaar.

4. De dissertatie mag niet meer dan 1 keer ingediend worden.

5. Faculteiten op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid worden uitgenodigd deel te nemen. Hierbinnen komen gebieden in aanmerking als taal- en letterkunde, archeologie, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, politieke en sociaal-culturele wetenschappen, psychologische en pedagogische wetenschappen, recht en design.


6. ‘Cum laude’ is geen vereiste, aangezien voor toekenning van dat predicaat geen uniforme regels bestaan.

7. Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen. Het proefschrift moet ook van belang en leesbaar zijn buiten de eigen discipline. Een bredere uitstraling is een belangrijk criterium.

8. De decaan van de faculteit waarbinnen de promotie heeft plaatsgevonden doet het voorstel. Elke faculteit kan één dissertatie voordragen. Alleen indien aan de faculteit meer dan 20 dissertaties per jaar worden verdedigd, kunnen maximaal twee proefschriften genomineerd worden.

9. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivering (niet meer dan één A-4) van de keuze, twee hard-copy exemplaren van de dissertatie en het invulformulier. Tevens dienen de voordracht, de dissertatie (in PDF) en het invulformulier digitaal opgestuurd te worden aan m.khajeh@erasmusprijs.org. Dissertaties worden na de selectie niet geretourneerd.

10. De voordrachten dienen uiterlijk 15 december 2017 door Stichting ontvangen te zijn. De periode waarbinnen de promotie heeft plaatsgevonden moet vallen binnen het tijdsbestek 15 december 2015 – 15 december 2017.

11. Een selectiecommissie uit het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum, aangevuld met deskundigen van buiten, kiest uit het totaal van de ontvangen voordrachten ten hoogste vijf winnaars. De selectie van de winnaars valt in maart 2018. De uitreiking van de prijzen vindt in mei 2018 plaats in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.