Reglement Dissertatieprijzen

De Dissertatieprijs 
De Stichting Praemium Erasmianum kent jaarlijks maximaal vijf Dissertatieprijzen toe als bekroning van een buitengewoon proefschrift afgerond aan een universiteit in Nederland. Een Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000,- en een oorkonde.

Domein
De prijs richt zich op de geesteswetenschappen, de mens- en gedragswetenschappen en de rechtsgeleerdheid. De afgelopen jaren werden bijvoorbeeld dissertaties bekroond uit vakgebieden als taal- en letterkunde, archeologie, geschiedenis, religiewetenschappen, wijsbegeerte, internationaal recht, etnografie en mediastudies.

Criteria
Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen. Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen. ‘Cum laude’ is geen vereiste, aangezien voor toekenning van dat predicaat geen uniforme regels bestaan. Voor de jury weegt zwaar dat het proefschrift van belang is buiten de eigen discipline. Toegankelijkheid, een brede uitstraling en een goede leesbaarheid – ook voor niet-specialisten – , zijn belangrijke criteria. De dissertatie dient een samenhangend geheel te zijn, geschreven door één auteur1. Daarnaast geldt de Dissertatieprijs niet alleen als een bekroning voor de dissertatie, maar ook als aanmoediging voor veelbelovende onderzoekers om hun wetenschappelijke werk voort te zetten.

De uitnodiging
Jaarlijks worden de Universiteiten waarbinnen onderzoek op de in artikel 2 genoemde wetenschaps­gebieden wordt verricht, uitgenodigd een voordracht te doen. Elke uitgenodigde Universiteit kan vier dissertaties voordragen, waarvan twee dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen, één op het gebied van de mens- en gedragswetenschappen en één op het gebied van de rechtsgeleerdheid.

De voordracht
De voordracht moet worden ingediend door de rector van de Universiteit. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivering, die niet meer dan 500 woorden mag bedragen en het voordrachtformulier. Deze stukken, dienen samen met de dissertatie (in PDF) digitaal opgestuurd te worden aan dissertatieprijzen@erasmusprijs.org. Ook ontvangen we graag één gedrukt exemplaar van de dissertaties per post. Deze kunt u sturen naar: Stichting Praemium Erasmianum, t.a.v. dr. Shanti van Dam, Maliebaan 104, 3581 CZ Utrecht.

De voordrachten dienen uiterlijk 10 januari 2024 door de Stichting te zijn ontvangen. De periode waarbinnen de promotie heeft plaatsgevonden moet vallen binnen het tijdsbestek 15 december 2021 – 15 december 2023. Voordrachten kunnen slechts eenmaal worden ingediend.

Voordrachten die niet voldoen aan de in artikelen 4-6 genoemde eisen, worden niet in behandeling genomen.

De selectie 
Een selectiecommissie uit het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum, zo nodig aangevuld met deskundigen van buiten, kiest uit het totaal van de ontvangen voordrachten ten hoogste vijf winnaars. De selectie van de winnaars valt in mei 2024. De uitreiking van de prijzen vindt plaats in juni 2024.

  1. Met bovenstaande voorwaarde is primair voordracht van monografieën mogelijk en in voorkomende gevallen, nu dat in bepaalde wetenschapsgebieden gebruikelijk is, ook van proefschriften die uit artikelen bestaan. Om die laatste categorie voldoende vergelijkbaar te houden met de eerste, stelt ons reglement wel dat er voldoende samenhang moet zijn. Bij proefschriften op artikelen betekent dat: meer dan een bundeling van die artikelen met samenvattingen van elk afzonderlijk artikel. Inleiding en/of conclusie moeten daadwerkelijk die overkoepelende samenhang overtuigend aanbrengen (meer dan de som der delen). Ook wat betreft het criterium ‘geschreven door één auteur’ is de jury zich bewust van uiteenlopende disciplinaire publicatietradities. Het kan dan ook zodanig worden uitgelegd dat de meerderheid van de artikelen in het proefschrift ‘single-authored’ is en een minderheid gezamenlijk met anderen kan zijn geschreven. In alle gevallen dient het proefschrift, om in aanmerking te komen voor de prijs, niet slechts de neerslag te zijn van het uitgevoerde promotieonderzoek, maar als geschreven werk ook blijk geven van het auteurschap van de promovendus. ↩︎