Reglement Dissertatieprijzen

De Dissertatieprijs 
De Stichting Praemium Erasmianum kent jaarlijks maximaal vijf Dissertatieprijzen toe als bekroning van een buitengewoon proefschrift afgerond aan een universiteit in Nederland. Een Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000,- en een oorkonde.

Domein
De prijs richt zich op de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid. Hierbinnen komen gebieden in aanmerking als taal- en letterkunde, archeologie, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, politieke en sociaal-culturele wetenschappen, psychologische en pedagogische wetenschappen, recht en design.

Criteria
Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen. ‘Cum laude’ is geen vereiste, aangezien voor toekenning van dat predicaat geen uniforme regels bestaan. Voor de jury weegt zwaar dat het proefschrift van belang is buiten de eigen discipline. Toegankelijkheid, een brede uitstraling en een goede leesbaarheid – ook voor niet-specialisten -, zijn belangrijke criteria. Daarnaast geldt de Dissertatieprijs niet alleen als een bekroning voor de dissertatie, maar ook als aanmoediging voor veelbelovende onderzoekers om hun wetenschappelijke werk voort te zetten.

De uitnodiging
Jaarlijks worden de faculteiten waarbinnen onderzoek op de in bovengenoemde wetenschaps­gebieden wordt verricht, uitgenodigd een voordracht te doen. Elke faculteit kan één dissertatie voordragen. Indien aan de faculteit meer dan 20 dissertaties per jaar worden verdedigd, kunnen maximaal twee proefschriften genomineerd worden mits deze afkomstig zijn uit wezenlijk andere wetenschapsgebieden.

De voordracht
De voordracht moet worden ingediend door de decaan van de faculteit. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivering, die niet meer dan 500 woorden mag bedragen, twee hard-copy exemplaren van de dissertatie en het invulformulier. Tevens dienen de voordracht, de dissertatie (in PDF) en het invulformulier digitaal opgestuurd te worden aan spe@erasmusprijs.org.

De voordrachten dienen uiterlijk 15 december 2019 door de Stichting te zijn ontvangen. De periode waarbinnen de promotie heeft plaatsgevonden moet vallen binnen het tijdsbestek 15 december 2017 – 15 december 2019. Voordrachten kunnen niet vaker dan eenmaal worden ingediend.

Voordrachten die niet voldoen aan de genoemde eisen, worden niet in behandeling genomen.

De selectie 
Een selectiecommissie uit het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum, zo nodig aangevuld met deskundigen van buiten, kiest uit het totaal van de ontvangen voordrachten ten hoogste vijf winnaars. De selectie van de winnaars valt in maart 2020. De uitreiking van de prijzen vindt plaats in mei 2020.