Reglement Dissertatieprijzen

De Dissertatieprijs 
De Stichting Praemium Erasmianum kent jaarlijks maximaal vijf Dissertatieprijzen toe als bekroning van een buitengewoon proefschrift afgerond aan een universiteit in Nederland. Een Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000,- en een oorkonde.

Domein
De prijs richt zich op de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid. Hierbinnen komen gebieden in aanmerking als taal- en letterkunde, archeologie, geschiedenis, religiewetenschappen, wijsbegeerte, politieke en culturele wetenschappen, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, recht en design.

Criteria
Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen. Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen. ‘Cum laude’ is geen vereiste, aangezien voor toekenning van dat predicaat geen uniforme regels bestaan. Voor de jury weegt zwaar dat het proefschrift van belang is buiten de eigen discipline. Toegankelijkheid, een brede uitstraling en een goede leesbaarheid – ook voor niet-specialisten – , zijn belangrijke criteria. De dissertatie dient een samenhangend geheel te zijn, geschreven door één auteur. Daarnaast geldt de Dissertatieprijs niet alleen als een bekroning voor de dissertatie, maar ook als aanmoediging voor veelbelovende onderzoekers om hun wetenschappelijke werk voort te zetten.

De uitnodiging
Jaarlijks worden de Universiteiten waarbinnen onderzoek op de in bovengenoemde wetenschaps­gebieden wordt verricht, uitgenodigd een voordracht te doen. Elke uitgenodigde Universiteit kan vier dissertaties voordragen, waarvan twee dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen, één op het gebied van de sociale wetenschappen of gedragswetenschappen en één op het gebied van de rechtsgeleerdheid.

De voordracht
De voordracht moet worden ingediend door de rector van de Universiteit. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivering, die niet meer dan 500 woorden mag bedragen en het voordrachtformulier. Deze stukken, dienen samen met de dissertatie (in PDF) digitaal opgestuurd te worden aan dissertatieprijzen@erasmusprijs.org.

De voordrachten dienen uiterlijk 10 januari 2023 door de Stichting ontvangen te zijn. De periode waarbinnen de promotie heeft plaatsgevonden moet vallen binnen het tijdsbestek 15 december 2020 – 15 december 2022. Voordrachten kunnen slechts eenmaal worden ingediend.

Voordrachten die niet voldoen aan de genoemde eisen, worden niet in behandeling genomen.

De selectie 
Een selectiecommissie uit het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum, zo nodig aangevuld met deskundigen van buiten, kiest uit het totaal van de ontvangen voordrachten ten hoogste vijf winnaars. De selectie van de winnaars valt in mei 2023. De uitreiking van de prijzen vindt plaats in juni 2023.