ANBI

De Stichting Praemium Erasmianum heeft als culturele organisatie de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Geefwet maakt sinds 2012 een schenking aan een culturele ANBI fiscaal aantrekkelijker: giften zijn voor 125% aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 is het verplicht voor een ANBI om een aantal gegevens te publiceren op de website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar de betreffende gegevens staan.

Algemene gegevens
Naam: Stichting Praemium Erasmianum
Fiscaal nummer: 0029.67.339
Adres: Maliebaan 104, 3581 CZ Utrecht
Telefoonnummer: 06-575 944 36
E-mailadres: spe@erasmusprijs.org
Website: www.erasmusprijs.org

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum bestaat uit ca. twintig leden, afkomstig uit culturele, wetenschappelijke en zakelijke kringen in Nederland. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. De directeur treedt op als secretaris van het bestuur. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting. In het bestuur wordt hij vertegenwoordigd door een waarnemer. De samenstelling van het bestuur vindt u hier. De bestuursleden van de Stichting zijn onbezoldigd, zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beloningsbeleid

De directeur en medewerkers zijn in loondienst en hebben een arbeidscontract. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld bij reglement. Het jaarsalaris van de directeur, die de functie uitoefent in 0.8 werktijd, blijft binnen het maximum van € 158.000 volgens de VFI-beloningsregeling. Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de directiebeloning vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenreglement en beloningssysteem dat voor alle medewerkers geldt.

Doelstelling en beleid

De Stichting Praemium Erasmianum, in 1958 opgericht door ZKH Prins Bernhard der Nederlanden, is een culturele instelling die tot doel heeft de positie van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De Stichting kent jaarlijks de Erasmusprijs toe en organiseert culturele en wetenschappelijke activiteiten rond de prijsuitreiking. Daarnaast kent de Stichting jaarlijks vijf Dissertatieprijzen toe. In haar toekenningsbeleid laat de Stichting zich leiden door de culturele tradities van Europa en het gedachtegoed van Erasmus. Zij legt de nadruk op humanistische waarden zoals tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. Deze waarden komen tot uitdrukking in de keuze van de laureaten en de invulling van de activiteiten. Meer informatie over de Erasmusprijs, de Dissertatieprijzen en prijstoekenning vindt u hier.

Financiën

Het vermogen van de Stichting is oorspronkelijk afkomstig van Nederlandse toto- en lottogelden. De Stichting is sinds 1988 geheel onafhankelijk. Het prijzengeld en de kosten voor activiteiten worden betaald uit het rendement op eigen vermogen. De Stichting Praemium Erasmianum verstrekt geen incidentele subsidies of (studie)beurzen.
De Stichting publiceert jaarlijks een verslag over het afgelopen jaar, waarin gerapporteerd wordt over de uitgeoefende activiteiten. Een overzicht van onze publicaties, waaronder ons digitale jaarverslag, vindt u hier. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI wordt hier gepubliceerd.

Nalaten en schenken

U kunt direct bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting door middel van schenkingen en nalatenschappen. Deze gelden worden gebruikt om de Stichting in staat te stellen haar beleid uit te voeren en komen daarmee direct ten goede aan de activiteiten van de Stichting. Neemt u voor meer informatie over fiscaal voordelig schenken contact op met ons kantoor of raadpleeg uw notaris. U kunt altijd een gift overmaken op rekening NL81RABO0153105240 t.n.v. Stichting Praemium Erasmianum. Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op de website van de Belastingdienst.