Bart A.M. Ramakers

Winner Dissertation Prize 1997

Dissertation
Plays and Figures. Stage art and procession culture in Oudenaarde between the Middle Ages and modern time

Supervisors: Prof. dr. W.M.H. Hummelen, Prof. dr. H. Pleij
Nomination: Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren

Report by the selection committee

In dit boek wordt voor het eerst in de Nederlandse literatuurgeschiedenis werkelijk onderzoek gedaan naar de verbanden tussen de middeleeuwse processiecultuur en het drama van de Rederijkers. Dr. Ramakers concentreert zich in zijn studie op de beroemde, goed gedocumenteerde Sacramentsprocessie van Oudenaarde enerzijds, en op een groep van niet eerder als samenhangend onderkende en met de processiecultuur te verbinden spelen anderzijds. Stelselmatig plaatst de auteur processie en toneel tegen de achtergrond van de stedelijke samenleving, de feestcultuur van de stad en de religieuze belevingswereld van de laat-middeleeuwse burger. Hierbij komen onder andere theologische twistpunten, de sociale organisatie van de plaatselijke rederijkerij of de iconografie van de afzonderlijke processievoorstellingen aan de orde. Daardoor ontstaat een totaalbeeld, dat op even overtuigende als uitdagende wijze de huidige vragen omtrent een dergelijk laat-middeleeuws en vroegmodern cultuuurverschijnsel zo precies mogelijk beantwoordt. Het belang van deze dissertatie voor het vakgebied van de literatuurgeschiedenis is de zeer brede cultuurhistorische benadering, waarbij de rederijkerij gezien wordt als een verschijnsel dat is ingebed in de lekenvroomheid van de Middeleeuwen, maar deze tegelijkertijd overstijgt met een verbeeldingskracht die wijst op een nieuwe en ‘kunstige’ benutting van eeuwenoude literaire en dramatische tradities.