Gronden van Verlening

Artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:
Het doel van de Stichting is om, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt op tolerantie, cultureel pluralisme en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en op andere wijze. Een geldprijs wordt uitgereikt onder de naam Erasmusprijs.

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten de Erasmusprijs voor het jaar 2009 toe te kennen aan Antonio Cassese en Benjamin Ferencz. De prijs is hun toegekend op grond van de volgende overwegingen.

Beide heren hebben op significante wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van een universeel rechtssysteem.
De heer Ferencz heeft het voorkomen van agressie en oorlog gemaakt tot het voornaamste doel van zijn inspanningen en is de drijvende kracht geweest achter de oprichting van het Internationaal Strafhof.
Onvermoeibaar blijft de heer Ferencz vechten voor een vreedzamer wereld, waarin het recht regeert.
De heer Cassese heeft een pioniersrol vervuld bij de oprichting van de eerste internationale hoven en het vestigen van hun autoriteit.
In de functies van rechter, docent, geleerde en criticus heeft de heer Cassese vele studenten en medewerkers gemotiveerd en een cruciale rol gespeeld in de erkenning van internationale tribunalen.
Samen vormen deze mannen – de aanklager en de rechter – de belichaming van de poging om internationale oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid te bestraffen, te voorkomen en te elimineren.