Alexander King

Laureaat Erasmusprijs 1987

Thema: Technologie en Samenleving

De Erasmusprijs, met als onderwerp technologie en samenleving, werd dit jaar toegekend aan de Schotse wetenschapper Alexander King. Zijn grote verdienste was dat hij zich in een vroeg stadium bewust was van de positieve en negatieve gevolgen van de technische vooruitgang voor de samenleving.

Alexander King (1909-2007) was in 1968 een van de oprichters van de Club van Rome. De fysisch chemicus waarschuwde met name voor de vervuiling van de aarde. Hij stelde dat we de problematiek die de vooruitgang in vervoers- en communicatietechnologie met zich meebracht mondiaal moesten benaderen.

Alexander King werkte in Groot-Brittannië als hoge ambtenaar in verschillende functies op het gebied van wetenschapspolitiek. Hij beperkte zich niet tot de bètawetenschappen, maar betrok uitdrukkelijk ook de economie en gedragswetenschappen bij zijn beleid. In de jaren zestig tot aan zijn pensionering in 1974 was hij algemeen directeur onderwijs en wetenschap van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In die functie wees King de industriële wereld op de noodzaak een wetenschaps- en technologiebeleid in te passen, als onderdeel van de publieke verantwoordelijkheid. Hij stelde de Science Policy Surveys in; kritische overzichten van de stand van zaken van wetenschap en techniek. Zijn stimulerende initiatieven richtten zich ook op nieuwe vormen in onderwijs. Na zijn pensionering richtte hij zich op de activiteiten van de Club van Rome, waarvan hij in 1984 voorzitter werd.

Alexander King bleef er altijd van overtuigd dat veel van de problemen die de vooruitgang met zich meebrengt opgelost kunnen worden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat vooruitgang niet tot elke prijs moet worden nagestreefd.

Alexander King heeft het geld van zijn Erasmusprijs bestemd voor projecten van de Club van Rome.