Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium Erasmianum betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen die een voor Europa belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1987 toe te kennen aan Alexander King.

De Erasmusprijs 1987 wordt toegekend aan Alexander King

omdat hij de regeringen van geïndustrialiseerde landen de noodzaak heeft doen zien van het inpassen van wetenschaps- en technologie-politiek als een essentieel onderdeel van publieke verantwoordelijkheid;

omdat hij verscheidene studies heeft laten verrichten op het terein van de sterk gegroeide invloed van wetenschap en techniek op de samenleving en de zogenaamde ‘Science Policy Surveys’ heeft ingesteld, kritische overzichten van de stand van zaken wat betreft wetenschap en techniek in de OESO-lidstaten;

omdat hij op een moment dat het grote publiek en de politici zich nauwelijks bewust waren van problemen, initiatieven heeft genomen om de mensen bewust te maken van de snel groeiende noodzaak vervuiling te bestrijden;

omdat hij in een vroeg stadium heeft benadrukt dat in een wereld, kleiner geworden door de vooruitgang in vervoers- en communicatie-technologie, problemen niet langer gezien kunnen worden in het geïsoleerde kader van een aparte natie, maar dat deze bestudeerd dienen te worden in het kader van de gehele wereld;

omdat hij een der belangrijkste auctores intellectuales was van de problematiek zoals naar voren gebracht door de Club van Rome, daarbij benadrukkend dat vooruitgang niet tot elke prijs nagestreefd moet worden.