Gronden van Verlening

Artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium Erasmianum bepaalt als volgt: Het doel van de Stichting is, om binnen het kader van de culturele tradities van Europa, en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt daarbij op verdraagzaamheid, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en door andere middelen. Een geldprijs wordt toegekend onder de naam Erasmusprijs.

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten de Erasmusprijs voor het jaar 2013 toe te kennen aan professor dr Jürgen Habermas.

De Prijs wordt hem toegekend op de volgende gronden:

Jürgen Habermas’ standpunten over sociaal-politieke ontwikkelingen zijn geworteld in zijn levenslange theoretische werk over de publieke ruimte en menselijke communicatie. Hij stelt kritische vragen, net als vele filosofen, maar hij geeft ook antwoorden. Daarin heeft hij altijd de nadruk gelegd op het belang van de dialoog voor een democratische samenleving, waarin – zo redeneert hij – menselijke waardigheid de voornaamste waarde is.

Hij is scherp in zijn analyses van politieke gebeurtenissen in Europa en bekritiseert politieke elites om hun opportunistisch denken. Hij pleit voor politieke solidariteit en langetermijndenken, en neemt een krachtig en positief standpunt in binnen het debat over een verdergaande Europese integratie.

Jürgen Habermas is een van de meest invloedrijke geleerden en publieke intellectuelen, op verschillende gebieden die disciplines als sociologie, politiek en filosofie doorkruisen. In geschrifte en in de praktijk geeft hij steeds blijk van een levensopvatting, waarin het rationele debat tussen gelijke individuen de basis is voor een beschaafde, humane en democratische wereld.

Hij is een wereldburger in de ware Erasmiaanse betekenis.