Gronden van Verlening

Artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt: Het doel van de Stichting is om, binnen de culturele tradities van Europa in het algemeen, en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt daarbij op verdraagzaamheid, culturele verscheidenheid en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en door andere middelen. Een geldprijs wordt toegekend onder de naam Erasmusprijs.

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten de Erasmusprijs 2011 toe te kennen aan professor Joan Busquets.

De prijs wordt toegekend aan professor Busquets op de volgende gronden:

De heer Busquets heeft een indrukwekkend, internationaal oeuvre van stedenbouwkundige projecten, het best bekend als programma’s voor de verbetering van stedelijke infrastructuur.

De heer Busquets huldigt het standpunt dat duurzame steden in de toekomst voorzien moeten zijn van gebruikersvriendelijke structuren en openbare ruimtes.

De heer Busquets is ondogmatisch en flexibel in zijn werkpraktijk: hij laat altijd ruimte voor aanpassingen en veranderingen en zoekt consensus onder alle belanghebbenden.

Hij baseert zijn plannen op grondige historische analyse van alle aspecten van een opdracht en bewerkstelligt daardoor dat zijn oplossingen goed passen tussen historische en andere fysieke onderdelen van de omgeving.

Als hoogleraar en docent betrekt de heer Busquets studenten bij zijn werk en geeft daarmee het voorbeeld aan een nieuwe generatie van stedenbouwkundigen.