Erik de Jong

Winnaar Dissertatieprijs 1993

Dissertatie
Natuur en Kunst. Nederlandse tuinen en landschapsarchitectuur 1650-1740

Promotor: Prof. dr. E.R.M. Taverne
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren

Overwegingen van de selectiecommissie

Erik de Jong is in Nederland als een pionier te beschouwen op het gebied der studie van de landschapsarchitectuur. De tuin wordt door de auteur opgevat als een complex geheel waarin architectuur, inrichting, gebruik en belevingswereld nauw met elkaar verbonden zijn. Het onderzoek is vooral gericht op de concepten achter de ontwerpen en op de functie van de tuin in de hiërarchisch geordende samenleving van de 17e en 18e eeuw. De tuin vormt als zodanig een bron van cultuurhistorisch inzicht. Het bronnenmateriaal is zeer heterogeen: archivalia, kaart- en topografisch materiaal, reisbeschrijvingen en gedichten. Het boek als zodanig is zelf ook een bronnenpublicatie, aangezien de bestudeerde tuinen helaas niet meer bestaan.