Rick A. Lawson

Winnaar Dissertatieprijs 1999

Dissertatie
Het EVRM en de Europese Gemeenschappen

Promotor: Prof. mr. H.G. Schermers
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

In dit onderzoek naar de communautaire naleving van mensenrechten is als vertrekpunt gekozen het gegeven dat de Gemeenschappen zijn opgericht door staten die partij zijn bij het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Zijn de Gemeenschappen daarmee aan het EVRM gebonden? Kan men de lidstaten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanspreken op communautaire handelingen? Of zijn de Gemeenschappen eenvoudig immuun voor het Straatsburgse toezicht? Met andere woorden: hoe reageert het EVRM, dat beoogt de uitoefening van staatsmacht te beteugelen, op de overdracht van bevoegdheden aan internationale organisaties? Voor de beantwoording van deze vragen wordt gebruik gemaakt van centrale leerstukken van internationaal publieksrecht: verdragenrecht, statenopvolging, immuniteit, het recht der internationale organisaties en staatsaansprakelijkheid. Deze studie naar een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties is zowel theoretisch interessant als praktisch van groot belang. Rechters worden immers dikwijls geconfronteerd met de claim dat internationale organisaties inbreuk maken op bijv. het EVRM. Daarnaast is een effectief toezicht op de communautaire naleving van mensenrechten essentieel voor de legitimiteit van de Europese integratie.