Marcel M.T.A. Brus

Winnaar Dissertatieprijs 1995

Dissertatie
Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World. Developing a theoretical framework

Promotor: Prof. mr P.H. Kooijmans
Voordracht: Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

De auteur onderzoekt de rol en het belang in het volkenrecht van procedures voor vreedzame geschillenbeslechting waarbij een derde partij verplicht wordt ingeschakeld, indien de bij een geschil betrokken staten niet zelf tot een bevredigende oplossing kunnen komen. De val van de Berlijnse muur betekende niet alleen een bevrijding, maar tegelijkertijd het einde van een relatief stabiele situatie en een fundamentele verandering in de voorwaarden van stabiliteit en voorspelbaarheid in de internationale samenleving. Nieuwe oriëntatiepunten om toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag te definiëren dienen gevonden te worden. Om de vraag te kunnen beantwoorden of het recht ook in de internationale samenleving de rol van toetssteen kan spelen, heeft de auteur geprobeerd het karakter van het systeem dat het internationale recht vormt, te analyseren en daarmee samenhangend, de voorwaarden waaraan het internationale rechtssysteem moet voldoen om deze belangrijke rol als normatief oriëntatiepunt te kunnen vervullen. Als centraal thema is de rechtspraak gekozen en de vraag onder welke voorwaarden staten in grotere mate dan tot nu toe bereid zullen zijn om zich aan rechtspraak te onderwerpen. De conclusie is dat dit sterk samenhangt met de verdere ontwikkeling van procedures voor wetgeving en toezicht op de naleving van het internationale recht. Deze procedures moeten, samen met de rechtspraak, de legitimiteit en de integriteit van het recht garanderen. Alleen wanneer het internationale recht als legitiem en integer ervaren wordt zullen staten zich hieraan vrijwillig onderwerpen en kan het internationale recht een belangrijke stabiliserende en voorspellende rol vervullen in de internationale samenleving.